Vardebilde uten eventinfo

Foto: Tor Ivar Næss

Innovasjonsplattform TROMS er et prosjekt finansiert av Troms Fylkeskommune hvor Halti Næringshage har prosjektledelse i samarbeid med Senja Næringshage og Næringshage Nord.

MindTheGAP

Erfaringsmessig viser det seg at det er utfordrende for næringsliv og etablerere å finne frem til rett virkemiddelaktør når de trenger assistanse, og at veien dit ofte medfører flere bomturer. Dette har medført at er blitt erkjent et erkjent behov for å øke samarbeid og koordinering mellom dagens virkemiddelinfrastruktur, for å kunne tilby sluttbrukere den beste samarbeidspartner uavhengig av geografiske begrensninger og med utgangspunkt i sluttbrukers faktiske problemstillinger.

Visjonen for prosjektet er at aktørene i innovasjonsstrukturen i Troms i prosjektperioden skal utvikles til en kompetanseklynge, med en struktur for samarbeid som fremmer delingskultur, innovasjon og utvikling.
Prosjektet skal også bidra til å tydeliggjøre rollefordeling og grenseganger mellom aktørene i innovasjonsstrukturen, og til å synliggjøre denne internt i strukturen og mot eksterne.
Målsetning for det 3-årige utviklingsprosjektet er å skape tettere samhandling og synergier i innovasjonsstrukturen, i en stegvis prosess:

Steg 1) Videreutvikle samarbeidet næringshagene i mellom
Steg 2) Knytte næringshagene tettere opp mot de øvrige SIVA-aktørene (inkubatorene), kommunene,
virkemiddelapparatet og fylkeskommunen.
Steg 3) Nettverket skal så gradvis utvides til å inkludere øvrige aktører i innovasjonsstrukturen, som
Studiesenteret Finnsnes, Nord-Troms Studiesenter, Studiesenteret.no, Dyrøyseminaret,
Kunnskapsparken Finnsnes, Ungt Entreprenørskap, kommuner som i dag ikke har samarbeidsavtale med næringshagene, videregående skoler i næringshagenes nedslagsfelt, etc.

Etter at prosjektperioden er over skal det utvidede nettverket være etablert og ha en modell for samarbeid på plass.