Tiltakspakker i forbindelse med koronakrisen

TFFK

For å avhjelpe næringslivet i regionen myker Troms og Finnmark fylkeskommune nå opp regler for låne- og tilskuddsordninger.

Nedenfor følger en oversikt over tiltak som rulles ut i denne omgang:

 • Alle tilskuddsmottakere gis inntil seks måneders utsettelse på gjennomføring av planlagte tiltak. Ikke behov for søknad.
 • Fylkeskommunen gir utsatt frist med inntil seks måneder for låneterminer som har forfalt eller forfaller i perioden 1.3.-1.9.20. Nedbetalingstiden forlenges tilsvarende. Låntakere må gi beskjed om de ønsker en slik utsatt frist.
 • Alle prosjekter som innebærer fysisk samling av deltakere kan uten søknad endre sitt prosjekt slik at fysisk samling erstattes med digitale løsninger.
 • Fylkeskommunen godkjenner at tilskuddsmottakere kan velge å utbetale i henhold til inngåtte kontrakter (selv om leveransen bortfaller) mot å avtale utsatt leveranse senere (når tiltaket gjennomføres). En slik avtale vil ikke medføre avkortet utbetaling av tilskudd.
 • Fylkeskommunen utbetaler tilskudd som ellers ville blitt avkortet på grunn av manglende finansieringsmedvirkning (egenandeler) fra bedrifter og næringsdrivende, forutsatt at tiltaket har hatt de samme kostnadene som inngår i godkjent budsjett for tiltaket.

Ler mer på TFFK sine sider her.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

Her er tiltakene:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån). Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. Vi åpner også for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn. Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Nye oppstartlån øker fra maksimalt lånebeløp 1,5 millioner kroner til 2 millioner kroner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital for beløpsøkningen.
 • Vi tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Les mer på Innovasjon Norge sine sider her

 

Forskningsrådet

Forskningsrådet tar følgende grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen:

 • Vi starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.
 • Vi vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).
 • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.
 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Les mer om dette på Forskningsrådet sine sider her

« Tilbake til arkivet